Algemene leverings- verkoop- en verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

DuraVert: DuraVert is de verkoper/verhuurder in deze algemene voorwaarden.

Klant: De wederpartij van DuraVert, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaraan DuraVert zaken verkoopt of verhuurt en levert, evenals waaraan DuraVert in voorkomend geval ook diensten verricht etc.

Huurder: De wederpartij van DuraVert die op basis van een huurovereenkomst een rechtsverhouding met DuraVert aangaat.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen DuraVert en koper c.q. huurder.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen DuraVert en de klant, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DuraVert en de klant waarop DuraVert deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DuraVert, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant die strijdig zijn met de voorwaarden van DuraVert wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
DuraVert en de klant zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1. Ieder door DuraVert gedaan aanbod is vrijblijvend en kunnen tot het tijdstip waarop de overeenkomst schriftelijk door partijen is gesloten worden herzien, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Een aanvaarding van een door de DuraVert gedaan aanbod die afwijkt van dat aanbod, geldt als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod en is daarom niet bindend.

3.2. De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusieve BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, verschuldigde in- en uitvoerrechten, montage- service – en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.

3.3. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door de klant verstrekte informatie, waarbij DuraVert mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.4. De overeenkomst tussen DuraVert en de klant komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

a. hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door
DuraVert gedaan aanbod door de klant uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

b. hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop DuraVert de aan de klant toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;

c. hetzij, op het moment waarop DuraVert op verzoek van de klant met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is tot stand gekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. DuraVert zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat echter niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat. Eventuele klachten over de door DuraVert geleverde prestatie dienen binnen 8 dagen na het tijdstip van levering doormiddel van een aangetekend schrijven aan
DuraVert te worden bekend gemaakt, bij gebreke waarvan de klant het recht verliest om op die gronden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.2. Het tijdstip van levering dient in onderling overleg te worden vastgesteld en wordt slechts bij benadering op- gegeven. Dit tijdstip kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van DuraVert.

4.3. In geval van niet tijdige levering dient DuraVert in gebreke te worden gesteld door de klant, alvorens in verzuim te kunnen geraken.

4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DuraVert het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DuraVert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DuraVert worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DuraVert zijn verstrekt, heeft DuraVert het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering en vervoer

5.1. Levering geschiedt af fabriek of magazijn van DuraVert.

5.2. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat DuraVert deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DuraVert gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant.

5.4. Het risico met betrekking tot de goederen is voor de klant vanaf het tijdstip

a. bij levering af fabriek: waarop de goederen in de daartoe bestemde transportmiddelen zijn geladen,

b. bij levering franco werk: waarop de goederen feitelijk zijn geleverd op de overeengekomen plaats en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde worden gebracht,

c. bij levering op afroep: waarop de goederen ten behoeve van de klant op het terrein van DuraVert zijn afgezonderd, en

d. bij verhuur van goederen: waarop de huurovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, ook al heeft er nog geen feitelijke (af)levering plaatsgevonden. Indien huurder wenst dat DuraVert het verhuurde vervoert naar de plaats van bestemming, dan geschiedt dit op de voor DuraVert gebruikelijke wijze aangaande transport. Het risico tijdens transport blijft conform het hiervoor bepaalde voor rekening van de klant. Vóór de hierboven vermelde tijdstippen ligt het risico bij de DuraVert. Een en ander geldt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen of een der bepalingen in deze algemene voorwaarden voor een specifiek geval uitdrukkelijk anders vaststelt.

5.5. Indien partijen overeenkomen dat DuraVert zorg zal dragen voor het transport van de goederen wordt tussen partijen een aparte vervoersovereenkomst opgemaakt. Deze algemene voorwaarden maken eveneens deel uit van die overeenkomst. DuraVert zal bij de uitvoering van het transport de zorg betrachten die van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht.

5.6. Het risico tijdens het transport van de goederen is te allen tijde voor rekening van de klant. De klant is daarom aansprakelijk voor alle schade welke tijdens het transport aan de goederen ontstaan, ongeacht de aard van de overeenkomst, tenzij er sprake is van schuld of grove nalatigheid aan de zijde van DuraVert. De bewijslast daartoe rust op de klant.

5.7. Eventuele wachttijden maken geen deel uit van de vervoersovereenkomst en dienen door de klant te worden vergoed.

5.8. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het afleverterrein voldoende bereikbaar en begaanbaar is, bij gebreke waarvan DuraVert zich het recht voorbehoud de goederen voor rekening van de klant in depot onder te brengen totdat de fysieke condities zodanig zijn dat de goederen feitelijk kunnen worden afgeleverd. Eventuele hiermee gepaard gaande vertragingsschade komt voor rekening en risico van de klant.

Artikel 6: Verhuur van goederen

6.1. Levering of afname van het gehuurde geschiedt op de in de overeenkomst tussen partijen vastgestelde datum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen of zich, indien het vervoer wordt uitgevoerd door
DuraVert, een situatie als bedoeld in artikel 4 en 5 van deze voorwaarden voordoet. Retournering van het gehuurde geschiedt uiterlijk op de dag waarop de overeenkomst eindigt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

6.2. Indien de goederen op uitdrukkelijk verzoek van de huurder en om welke reden dan ook op de openbare weg geplaatst worden, geschiedt voor risico van huurder. De huurder is verplicht voor de overheidsvergunningen zorg te dragen, dient voor een behoorlijk verlichting en ook afzetting te zorgen, en de huurder dient te voorkomen dat de openbare weg wordt verontreinigd en dergelijke.

6.3. Huurder dient het gehuurde afdoende tegen brand- , stormschade als diefstal vanaf het moment van sluiten van de overeenkomst te verzekeren. Alle eventuele schade ten gevolge van een beschadiging, het tenietgaan of diefstal van het gehuurde wordt voor rekening van huurder gebracht.

6.4. Huurder dient het gehuurde in goede staat te onderhouden; eventuele beschadigingen worden voor rekening van de huurder door een door DuraVert dan wel door een door DuraVert aangewezen derde hersteld.

6.5. Bij het einde van de huurovereenkomst dient het gehuurde in originele staat en volledig gereinigd opgeleverd re worden, bij een gebreke waarvan de herstel- en/of reinigingskosten door huurder aan DuraVert dienen te worden vergoed.

6.6. De door DuraVert op het gehuurde geplaatste reclame-uitingen mogen door huurder niet bedekt of verwijderd worden.

6.7. Partijen kunnen slechts met wederzijds goedvinden overeenkomen dat de huurtermijn wordt verkort. Indien eend er partijen over wenst te gaan dient dit aan de wederpartij minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de beoogde einddatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

6.8. Het aan- en afsluiten van het gehuurde op elektra, riolering, water, gas e.d. is voor rekening van de huurder.

6.9. De klant draagt er zorg voor dat DuraVert op vooraf overeengekomen en redelijke tijdstippen toegang heeft tot het gehuurde.

6.10. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van het gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al wat deze derde van de DuraVert te vorderen heeft of mocht hebben.

6.11. Niet tegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal huurder het gehuurde op eerste verzoek aan derde afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het gehuurde zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de
DuraVert ten opzichte van de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden op het kantoor van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

6.12. Indien de situatie van sub 6.11 zich voordoet en de derde het gebruik van het gehuurde door huurder zou willen continueren, is huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

6.13. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

6.14. Het hiervoor in lid 6.10 t/m 6.13 opgenomen derdenbeding kan noch door huurder, noch door DuraVert worden herroepen.

6.15. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te vervreemden, of daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DuraVert is de huurder voorts niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan een derde in gebruik te geven of af te staan, dan wel zijn rechten uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen.

6.16. De klant is verantwoordelijk voor de keuringen.

6.17. De klant is zelf verantwoordelijk voor het aarden van het aggregaat en het laten uitvoeren van de keuringen.

Artikel 7: Reserveren en annuleren

7.1. Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij DuraVert te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de wederpartij beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indoen de wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen

7.2. Onverminderd het voorgaande, kan de wederpartij de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak schriftelijk annuleren. De wederpartij zal dan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:

60% van het netto orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 59e en 30e dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld;

70% van het netto orderbedrag bij annulering tussen de 29e en 10e dag vóór voornoemd tijdstip; 80% van het netto orderbedrag bij annulering na de 10e dag vóór voornoemd tijdstip.

Artikel 8: Prijs en kosten

8.1. De prijs is exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, verschuldigde in- en uitvoerrechten, montage- service – en transportkosten, schoonmaakkosten van huurartikelen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.

8.2. DuraVert is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

8.3. Voorts is DuraVert gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.

8.4. De huurprijzen zijn gebaseerd op basis van afgesproken huurtermijn. Mocht deze periode onverhoopt korter zijn behoud DuraVert het recht hier de extra kosten voor in rekening te brengen welke zouden horen bij deze kortere huurtermijn.

Artikel 9: Betaling

9.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door DuraVert aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening door de klant is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Deze bezwaren dienen door de klant eveneens binnen 30 dagen na factuurdatum aan DuraVert kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van de gronden van bezwaar.

9.2. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente, vermeerder met 2%. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

9.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van DuraVert op de klant onmiddellijk opeisbaar.

9.4. DuraVert heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. DuraVert kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DuraVert kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

9.5. DuraVert is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan de klant stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met DuraVert gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. DuraVert is in dit geval ook gerechtigd verdere zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle door DuraVert geleverde zaken op basis van een tussen partijen gesloten koopovereenkomst blijven eigendom van DuraVert totdat de klant alle verplichtingen uit alle met DuraVert gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van DuraVert.

10.2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht DuraVert zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.4. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing – en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.5. Door DuraVert geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van het door verkopen van, verplicht de klant zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.

10.6. Voor het geval dat DuraVert zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant nu al onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan DuraVert of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DuraVert zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11: Incassokosten

11.1. Alle in redelijkheid door DuraVert in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de klant van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de klant.

11.2. De klant is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 12: Onderzoek, reclames

12.1. Klachten dienen door de klant binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan DuraVert. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat DuraVert in staat is adequaat te reageren.

12.2. . Indien een klacht gegrond is, is DuraVert bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product geheel of gedeeltelijk te vervangen, hetzij een gedeelte van de al betaalde som te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

12.3. Indien de klant niet binnen de in artikel 11.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zaken van waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 13: Vervaltermijn

13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is de klant gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat DuraVert de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, tenzij dit al op grond van het bepaalde in artikel 11.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan DuraVert kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen
één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

14.1. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting ten opzichte van DuraVert voldoet, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van de klant wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van de klant wordt gelegd, dan wel indien de klant onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft DuraVert het recht de nakoming van al zijn verplichtingen ten opzichte van de klant op te schorten dan wel de overeenkomst met de klant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van DuraVert, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1. Indien DuraVert aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

15.2. De aansprakelijkheid van DuraVert voor schade van de klant, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door DuraVert aan de klant in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door DuraVert aan de klant verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van DuraVert in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van DuraVert. Onder DuraVert zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers evenals eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

15.3. DuraVert is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de klant niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van DuraVert.

15.4 DuraVert is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door de klant bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van DuraVert.

15.5. DuraVert is overigens steeds bevoegd de schade van de klant zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de klant alle medewerking zal verlenen.

15.6. De klant is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

15.7. DuraVert is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van DuraVert.

Artikel 16: Vrijwaringen

16.1. De klant vrijwaart DuraVert voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2. De klant vrijwaart DuraVert voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door DuraVert uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover DuraVert daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet ten opzichte van de klant aansprakelijk is.

Artikel 17: Overmacht

17.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

17.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daar over in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DuraVert geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DuraVert niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DuraVert worden daaronder begrepen.

17.3. In geval van overmacht kan de klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

17.4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft de klant het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die al geleverd zijn; deze dienen aan DuraVert te worden betaald met inachtneming van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

18.1. De Arrondissementsrechtbank te Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

18.2. Alle rechtsverhoudingen tussen DuraVert en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Laatst bijgewerkt: 15 November, 2018